Our Team

Creative Team

P. Viveka Vardhan
Suhail Yazdan

Technical Team

Prashant Srivastav
Sorojit Paul
Prasanna Kumar
Swathi Udupa
Rajesh Kallamadi
K. Sabarish
Jula Lakshmi
Vincent Paul
Priyanka Iyer
Dinkar Gupta
Sangita Mishra